Med KAESER sikkert gjennom F-gass direktivet

Implementeringen av F-gass direktivet EU 517/2014 stiller produsenter, service og brukere overfor betydelige utfordringer.
Spesielt du som bruker bør være kjent med og ta hensyn til disse for å planlegge investeringer i tide og treffe bærekraftige avgjørelser.

For KAESER KOMPRESSORER er miljøaspektet svært viktig. I takt med F-gass direktivet leverer vi nå ALLE våre kjøletørkere med det miljøvennlige kjølemediet R-513A. På denne måten garanterer vi våre kunder en fremtidsrettet og bærekraftig forsyningssikkerhet.

Redusere drivhusgasser – Phase-Down

Phase-Down er en gradvis reduksjon av de delfluoriserte drivhusgassene på markedet med det formål å redusere bruken av disse. For iverksettelse av Phase-Down tildeler EU den tilsvarende årlige andelen til hver kjølemedieprodusent eller importør som kvote. Denne kvoten uttrykkes i CO2-ekvivalent (GWP x masse). Grunnlaget er 2015 – middelverdien for 2009 til 2012 – med 100 %. Frem til 2030 reduserer EU kvoten gradvis til 21 %.

Med Kaeser Kompressoren gjennom F-gassforordningen.

Hva er konsekvensene?

Hvis produsenter eller importører selger den samme eller en høyere masse i EU, må de:

  • i stadig større grad trekke kjølemedier med høyt drivhuspotensiale (GWP) ut av sortimentet.
  • i økende grad tilby kjølemedier med lavt GWP.
  • i større grad selge kjølemedier som ikke er kvotert – disse egner seg imidlertid ikke for dagens kjøletørkere.

Følger for kjølemedier med høy GWP:

  • Markedstilbudet og tilgjengeligheten reduseres. Dette kan føre til forsyningsflaskehalser ved vedlikehold og reparasjoner.
  • Prisene øker. Dette fører til høyere vedlikeholds- og reparasjonskostnader.

Slik går du frem:

1. Ved nykjøp: Benytte R-513A - tørkere
Kaeser Kompressoren bruker kjølemiddelet R-513A i sine kjøletørkerne.

På grunn av det høye drivhuspotensialet til dagens kjølemedier, sørger F-gass direktivet for en stadig mer redusert tilgang og dermed til en økning av priser. KAESER vil derfor fra nå av bruke det nye, mer miljøvennlige kjølemediet R-513A. 
Omstillingen skjer i 2019 for alle separate og integrerte kjøletørkere.

Med et drivhuspotensiale på bare 613 er R-513A svært klimavennlig og dermed tilgjengelig på lang sikt. Omstillingen gir ingen relevante konsekvenser på ytelsen til den aktuelle R-134A-medie fra KAESER. Dermed opprettholdes den kjente utmerkede belastningsevnen til tørkerne ved krevende driftsbetingelser – som høye temperaturer eller smuss på kondensatorer.

R-513A er verken giftig eller brennbar. Dermed stilles hverken bruker eller serviceleverandøren ovenfor nye utfordringer. Omstillingen til R-513A skjer først nå da kjølemediet og tillatelsene for nødvendige komponenter først nylig ble tilgjengelige.

2. Erstatte eldre R-404A-tørker

F-gass direktivet begrenser bruken av kjølemedier med drivhuspotensiale (GWP) på mer enn 2500. Dette omfatter kjølemediet R-404A i kjøletørkere. Fra 1. januar 2020 må det ikke brukes ferskvarer mer i kjøletørkere med fyllmengder over 10,2 kg. Fra 1. januar 2030 er bruken fullstendig forbudt.

Store kjølemedieprodusenter har allerede reagert og tilbyr ikke ferskvare lenger. Derfor er tilgjengeligheten ikke lenger sikret ved reparasjoner, heller ikke for mindre kjøletørkere. Det finnes erstatningskjølemedier for R-404A, men det har også relativt høyt GWP. Derfor utgjør det ikke et langsiktig alternativ. Dessuten kan bruken kreve ombygginger.

Det anbefales ikke å bygge om eldre anlegg til erstatningskjølemedier, men å skifte dem ut omgående. Vi fraråder på det sterkeste å kjøpe nye R-404A-kjøletørkere. KAESER gir gjerne råd rundt dette og kan tilby passende løsninger.

3. Forebygge med sertifisert service

F-gassreguleringen setter ingen forbud for drift med fabrikkfylt kjølemedie. Under reguleringsdrift oppstår det ikke lekkasjer på KAESER-kjøletørkere. Derfor er det ikke nødvendig å fylle dem regelmessig. For å opprettholde denne tilstanden så lenge som mulig bør det gjennomføres regelmessige inspeksjoner. Hvis lekkasjer oppdages og egnede tiltak iverksettes i tide, unngår man dyre driftsavbrudd eller reparasjoner. For eksempel fører et gradvis tap av kjølemediet på grunn av tilstrekkelig smøring ofte til skader på kompressoren. Det må i tillegg  gjennomføres obligatoriske tetthetskontroller på aktuelle anlegg.

OBS! Ingen kjøleservice uten sertifisert fagpersonale og omfattende dokumentasjon. F-gass direktivet inneholder omfattende sanksjoner ved handlinger i strid med dette for servicepersonale, vedlikeholdsdrift og brukeren. Tilgjengelig fagpersonale belastes imidlertid av de strengere kravene i F-gass direktivet. Derfor bør leverandører av kjøletørkere tilby løsninger for effektiv tilgang til sertifisert fagpersonale for å sikre service i rett tid og i samsvar med forskriftene. KAESER service er en pålitelig og sertifisert samarbeidspartner.     

4. Holde øye med R-407C- og R-410A-tørkere
Vær oppmerksom på hvilket kjølemiddel du bruker i kjøletørkeren.

R-407C og R-410A brukes ofte i kjøletørkere. Kjølemediet som er rimeligere for produsenten, medfører imidlertid ulemper for brukeren. Gjennomstrømningsevnen ved høyere temperaturer er for eksempel begrenset. Dessuten har R-407C og R-410A betydelig høyere GWP enn R-134A. Derfor vil disse kjølemediene antageligvis bli rammet sterkere av redusert tilgjengelighet og prisstigninger.

Erstatningskjølemedier med lignende egenskaper er tilgjengelige, men så langt uten unntak brennbare. Aktuelle kjøletørkere egner seg ikke for bruk med brennbare kjølemedier. Tilpassing i etterkant lønner seg som regel ikke. Derfor er det midlertidig fare for tap av reparasjons- kapasitet. I det minste vil det oppstå svært høye reparasjonskostnader for brukeren i tilfelle lekkasjer. Anleggsdriften må til og med kanskje innstilles. Dette gjelder også for påbyggingstørkere for kompressorer. Vi fraråder derfor å kjøpe nye R-407C- og R-410A-tørkere. KAESER tilbyr alternativer.