Ledelse- og styringsprosessene – ledelsens ansvar

Ledelse- og styringsprosessene beskriver hvordan konsernledelsen i KAESER KOMPRESSOREN SE styrer og forvalter selskapet, og at dette ledes i samsvar med lover og forskrifter. Til dette formålet er QUSEM-systemet implementert og er under kontinuerlig utvikling. Systemets effektivitet sikres ved å stille de nødvendige ressursene til rådighet.

Regelmessige interne revisjoner basert på tilbakemeldinger fra kunder, statistiske analyser og korrigerende tiltak gjennomføres for å påse at systemet fungerer og følges, for derigjennom å sikre at våre kvalitets- og miljømål oppnås. Resultatet fra interne revisjoner blir evaluert av ledelsen i forhold til:

  • egnethet
  • relevans og
  • effektivitet.

Resultatene fra ledelsens evaluering gjør den i stand til å treffe tiltak til forbedring av prosesser og produkter, samt minimere miljøpåvirkninger.

Avdelingsleder har ansvaret for å sikre at:

  • forretningsfilosofien følges
  • forretningsfilosofien og suksessfaktorene er forstått på alle nivå, og at forutsetningene er tilstede for å nå målene
  • prosessene følges ifølge instruksjoner, og
  • at nødvendige forbedringer gjennomføres

Avdelingsleder samarbeider med QUSEM Manager, som igjen rapporterer direkte til administrerende direktør.