Ledelse- og styringsprosessene – ledelsens ansvar

Ledelse- og styringsprosessene beskriver hvordan konsernledelsen i KAESER KOMPRESSOREN SE styrer og forvalter selskapet, og at dette ledes i samsvar med lover og forskrifter.

Regelmessige interne revisjoner basert på tilbakemeldinger fra kunder, statistiske analyser og korrigerende tiltak gjennomføres for å påse at systemet fungerer og følges, for derigjennom å sikre at våre kvalitets- og miljømål oppnås. På grunnlag av resultatene fra de interne revisjonene, tilbakemeldinger fra kunder, analysen av referansetallene og de utførte forebyggelses- og korrigeringstiltakene, vurderer bedriftsledelsen IMS-systemet med hensyn til

  • egnethet
  • relevans og
  • effektivitet.

Resultatene fra ledelsens vurdering kan føre til korrigerende tiltak og er grunnlag for nye mål, forbedring av prosesser og produkter (kontinuerlig forbedringsprosess som instrument for IMS) og en mer effektiv utnytting av ressurser.

Medarbeidernes kontaktpersoner er både den enkeltes overordnede og de IMS-ansvarlige i avdelingene/filialene, og disse sørger for at

  • forretningsfilosofien følges
  • forretningsfilosofien og suksessfaktorene er forstått på alle nivå, og at forutsetningene er tilstede for å nå målene
  • prosessene følges ifølge instruksjoner, og
  • at nødvendige forbedringer gjennomføres