REACH

Informasjon om implementering av REACH-direktivet hos KAESER KOMPRESSORER

01.07.2007 trådte Europaparlamentets forordning nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning samt begrensninger for kjemikalier (REACH) i kraft. Dette direktivet gjelder enhver

  • Produsent

  • Bruker

  • Importør

av kjemikalier og tilberedninger. Gyldighetsområdet er EU.

 

Fra 01.12.2010 må kjemikalier som i gyldighetsområdet til EU

  • produseres

  • markedsføres

  • importeres

i en mengde på over 1000 t/år, registreres.

 

Alle stoffene det gjelder i produkter fra KAESER KOMPRESSORER er registrert innen fristen.

Den aktuelle versjonen av direktivet finne du på alle de offisielle språkene i EU under: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

 

Coburg, 13. desember 2010

 

Denne informasjonen på alle EU-språk ligger klar for nedlastning som PDF på nedlastingsområdet vårt.