Forordning om F-gasser

Konsekvenser av forordningen om F-gasser i service ved håndtering av kjøletørkere

I daglig servicedrift kommer man stadig i kontakt med kjøletørkere og kjølekretsløpene deres i forbindelse med trykkluftproduksjonen. Her har det i lengre tid eksistert lover og forskrifter som må følges ved håndtering av slikt utstyr. Det handler hovedsakelig om EU-direktiver.

Ved hjelp av de vanligste spørsmålene vil vi nedenfor forsøke å gjøre dette komplekse området mer forståelig. Av praktiske hensyn er de vanligste spørsmålene sammenfattet og sammenstilt med de relevante svarene.

Hvilke registreringsplikter finnes det ved håndtering av kjøletørkere ved vedlikehold, reparasjoner osv.?

For kjøletørkere der kjølekretsløpene er fylt med ozonnedbrytende kjølemiddel, gjelder siden CFC-halon-forbudsforordningen som trådte i kraft i Tyskland i 1991 plikten til å føre dokumentasjon av mengden av slike kjølemidler som brukes.

I forordningen om F-gasser (EF) nr. 517/2014 henvises det eksplisitt til føring av dokumentasjon. Denne dokumentasjonen må forelegges de ansvarlige myndighetene ved forespørsel. Å føre dokumentasjon er en operatørplikt. Oppbevaringsplikten er fem år. Bedriften som utfører service, må også føre dokumentasjon, og samme oppbevaringsplikt gjelder.

Nøyaktig hva må registreres?

 • Mengden og typen fluorisert drivhusgass.
 • Mengden av fluorisert drivhusgass som tilføres ved installasjon, reparasjon eller vedlikehold på grunn av en lekkasje.
 • Opplysninger om den brukte fluoriserte drivhusgassen ble resirkulert eller gjenvunnet.
 • Mengden av gjenvunnet fluorisert drivhusgass.
 • Opplysninger om bedriften som har installert, vedlikeholdt, reparert eller satt ut av drift innretningen.
 • Tidspunkt for og hendelser under tetthetskontrollene.
 • Tiltak for gjenvinning og avfallshåndtering hvis innretningen er satt ut av drift.
 • og andre punkter.

Via KAESER KOMPRESSORER kan man be om et tilsvarende maskinhefte som er tilpasset behovene til kjøletørkere fra kundeservice.

Hvorfor er det absolutt nødvendig å lete etter lekkasjer?

 • Moralsk forpliktelse til å redusere miljøbelastningen, beskyttelse av ozonlaget, reduksjon av drivhuseffekten
 • Økonomiske aspekter, driftssikkerhet
 • Unngå sløsing med naturressursene
 • Overholdelse av lovkrav og forskrifter om tetthetskontroll av kjøle- og klimaanlegg
 • Gradvis tap av kjølemiddel som ikke oppdages i tide, kan føre til massive skader på kjølekompressoren på grunn av ugunstig oljeforskyvning (manglende smøring)!

Definisjon av en kjøletørke i følge de aktuelle forskriftene.

Kjøletørke regnes som "stasjonære kjøleanlegg".
Stasjonær = normalt ikke i bevegelse under drift

Hvor ofte må en kjøletørker som omfattes, kontrolleres?

I følge direktiv (EF) Nr. 517/2014 deles intervallene inn avhengig av den respektive CO2-ekvivalenten, som er avhengig av forholdet til oppvarmingspotensialet til CO2. Det dreier seg om klimaoppvarmingspotensialet til en drivhusgass i forhold til karbondioksid (CO2).

Intervallene nedenfor forfaller i henhold til kjølemiddelmengdene som vanligvis brukes i kjøletørkere.

Fra 5 og under 50 tonn (CO2-ekvivalent): Tetthetskontroll påkrevd 1x årlig.

Dette tilsvarer kjølekretsløp med følgende påfyllingsmengder:

Kjølemiddel R404a. Påfyllingsmengder: 1,27 til 12,7 kg

Kjølemiddel R134a. Påfyllingsmengde 3,5 til 35 kg

Fra 50 og under 500 tonn (CO2-ekvivalent): Tetthetskontroll påkrevd 2x årlig.

Dette tilsvarer kjølekretsløp med følgende påfyllingsmengder:

Kjølemiddel R404a. Påfyllingsmengde 12,7 til 127,4 kg

Kjølemiddel R134a. Påfyllingsmengde 35 til 349,6 kg

Hvem kan gjennomføre en slik tetthetskontroll på en kjøletørker?

Å gjennomføre tetthetskontroller på kjølekretsløp er en operatørplikt. Vedkommende må sørge for at tettheten kontrolleres av en sertifisert bedrift eller av en sertifisert fagperson.

Merk: Kundeservicemontører fra firmaet KAESER KOMPRESSORER får i forbindelse med fabrikkopplæringen slik opplæring og mottar etter bestått prøve et sertifikat (som må tas med). Sertifiseringsnummeret må angis i maskinheftet ved lekkasjesøk f.eks.