F-gass direktivet

Virkning av EUs F-gass dirketiv for  kjøletørkere

EUs nye 517/2014  F-gass direktiv  skal gi en reduksjon av utslippene av fluoriserte drivhusgasser og dermed bidra til en begrensning av klimaoppvarmingen. Direktivet gjelder for hele Europa. 

Direktivet forbyr bruken av bestemte drivhusgasser og kjøleanlegg. Den sørger også for et kvotesystem for et vesentlig redusert markedstilbud av vanlige kjølemedier. For leverandører av kjølere spesifiserer den også et utvidet reglement for håndtering av fluoriserte drivhusgasser.

For å tydeliggjøre dette komplekse teamet vil vi nedenfor gjøre det mer forståelig ved å basere oss på ofte stilte spørsmål. 

Hvilke registreringsplikter finnes det ved håndtering av kjøletørkere ved vedlikehold, reparasjoner osv.?

For kjøletørkere der kjølekretsløpene er fylt med ozonnedbrytende kjølemiddel, gjelder siden CFC-halon-forbudsforordningen som trådte i kraft i Tyskland i 1991 plikten til å føre dokumentasjon av mengden av slike kjølemidler som brukes.

I forordningen om F-gasser (EF) nr. 517/2014 henvises det eksplisitt til føring av dokumentasjon. Denne dokumentasjonen må forelegges de ansvarlige myndighetene ved forespørsel. Å føre dokumentasjon er en operatørplikt. Oppbevaringsplikten er fem år. Bedriften som utfører service, må også føre dokumentasjon, og samme oppbevaringsplikt gjelder.

Nøyaktig hva må registreres?

 • Mengden og typen fluorisert drivhusgass.
 • Mengden av fluorisert drivhusgass som tilføres ved installasjon, reparasjon eller vedlikehold på grunn av en lekkasje.
 • Opplysninger om den brukte fluoriserte drivhusgassen ble resirkulert eller gjenvunnet.
 • Mengden av gjenvunnet fluorisert drivhusgass.
 • Opplysninger om bedriften som har installert, vedlikeholdt, reparert eller satt ut av drift innretningen.
 • Tidspunkt for og hendelser under tetthetskontrollene.
 • Tiltak for gjenvinning og avfallshåndtering hvis innretningen er satt ut av drift.
 • og andre punkter.

Via KAESER KOMPRESSORER kan man be om et tilsvarende maskinhefte som er tilpasset behovene til kjøletørkere fra kundeservice.

Hvorfor er det absolutt nødvendig å lete etter lekkasjer?

 • Moralsk forpliktelse til å redusere miljøbelastningen, beskyttelse av ozonlaget, reduksjon av drivhuseffekten
 • Økonomiske aspekter, driftssikkerhet
 • Unngå sløsing med naturressursene
 • Overholdelse av lovkrav og forskrifter om tetthetskontroll av kjøle- og klimaanlegg
 • Gradvis tap av kjølemiddel som ikke oppdages i tide, kan føre til massive skader på kjølekompressoren på grunn av ugunstig oljeforskyvning (manglende smøring)!

Definisjon av en kjøletørke i følge de aktuelle forskriftene.

Kjøletørke regnes som "stasjonære kjøleanlegg".
Stasjonær = normalt ikke i bevegelse under drift

Hvilken endringer er det sammenlignet med det tidligere F-gass direktivet?

Det tidligere F-gass direktivet EU 842/2006 utløp da det nye direktivet EU 517/2014 trådde i kraft 01.01.2015. De tidligere kravene ble stort sett beholdt og utvidet ytterligere. På følgende områder ble innhold som er spesielt relevant for kjøletørkere, definert på nytt:

 • Reduksjon i markedstilbudet av kjølemedier som er vanlige i dag (art. 14 ff)
 • Publiseringsplikt for kjøletørkere og tilhørende kjølemedier (art. 12)
 • Forbud av bruken av R-404A til vedlikehold av tørkere med fyllmengder på 10,2 kg eller mer (art. 13)
 • Forbud av idriftsetting av R-404A-kjøletørkere (art. 11) 
 • Nye grenseverdier og dokumentasjonsplikt for tetthetskontroller (art. 3–4, 6)
 • Sertifisering av servicepersonell (art. 10)
 • Gjenvinning av kjølemedier på slutten av levetiden (art. 8)
Hvem kan gjennomføre en slik tetthetskontroll på en kjøletørker?

Å gjennomføre tetthetskontroller på kjølekretsløp er en operatørplikt. Vedkommende må sørge for at tettheten kontrolleres av en sertifisert bedrift eller av en sertifisert fagperson.

Merk: Kundeservicemontører fra firmaet KAESER KOMPRESSORER får i forbindelse med fabrikkopplæringen slik opplæring og mottar etter bestått prøve et sertifikat (som må tas med). Sertifiseringsnummeret må angis i maskinheftet ved lekkasjesøk f.eks.