F-gass direktivet

Virkning av EUs F-gass dirketiv for  kjøletørkere

EUs nye 517/2014  F-gass direktiv  skal gi en reduksjon av utslippene av fluoriserte drivhusgasser og dermed bidra til en begrensning av klimaoppvarmingen. Direktivet gjelder for hele Europa. 

Direktivet forbyr bruken av bestemte drivhusgasser og kjøleanlegg. Den sørger også for et kvotesystem for et vesentlig redusert markedstilbud av vanlige kjølemedier. For leverandører av kjølere spesifiserer den også et utvidet reglement for håndtering av fluoriserte drivhusgasser.

For å tydeliggjøre dette komplekse teamet vil vi nedenfor gjøre det mer forståelig ved å basere oss på ofte stilte spørsmål. 

Gir det mening for brukeren å beredskapslagre R404A for service på eksisterende anlegg

Det er kun lov å selge fluoriserte drivhusgasser til installasjon, vedlikehold og reparasjon hos bedrifter som er sertifisert eller har sertifisert personale i henhold til direktivet. Ta også hensyn til at nytt R-404A fra og med 01.01.2020 kun kan brukes til serviceformål, og kun med fyllmengder på under 10,2 kg. Videre bør konvertering til alternative kjlemedier vurderes.

Når trer det nye F-gass direktivet i kraft?

Dette posisjonsarket er relevant for lesere som kjøper, selger, driver, vedlikeholder eller kasserer kjøletørkere innenfor EU.

Hvilke kjøletørkere påvirkes?

Dette gjelder kjøletørkere som er importert til eller produsert, vedlikeholdt, satt i drift og kassert i EU, hvis de bruker fluoriserte drivhusgasser. Vanlige anlegg på markedet bruker som regel fluorkarbondioksid som kjølemediet. Her dreier det seg om såkalte fluoriserte drivhusgasser. 

Dette posisjonsarket angir kjøletørkere til bruk for tørking av trykkluft og inertgasser til bruk i faste kjøleanlegg i forbindelse med direktivet. Den evaluerer kjøletørkere som kjøleanlegg som er utformet for håndverks- og industriell bruk. Lovkrav for idriftsetting av husholdningskjølere og fryseapparater eller innretninger for kommersiell bruk gjelder ikke for kjøletørkere.

Hvilken endringer er det sammenlignet med det tidligere F-gass direktivet?

Det tidligere F-gass direktivet EU 842/2006 utløp da det nye direktivet EU 517/2014 trådde i kraft 01.01.2015. De tidligere kravene ble stort sett beholdt og utvidet ytterligere. På følgende områder ble innhold som er spesielt relevant for kjøletørkere, definert på nytt:

  • Reduksjon i markedstilbudet av kjølemedier som er vanlige i dag (art. 14 ff)
  • Publiseringsplikt for kjøletørkere og tilhørende kjølemedier (art. 12)
  • Forbud av bruken av R-404A til vedlikehold av tørkere med fyllmengder på 10,2 kg eller mer (art. 13)
  • Forbud av idriftsetting av R-404A-kjøletørkere (art. 11) 
  • Nye grenseverdier og dokumentasjonsplikt for tetthetskontroller (art. 3–4, 6)
  • Sertifisering av servicepersonell (art. 10)
  • Gjenvinning av kjølemedier på slutten av levetiden (art. 8)
Hvem kan gjennomføre en slik tetthetskontroll på en kjøletørker?

Å gjennomføre tetthetskontroller på kjølekretsløp er en operatørplikt. Vedkommende må sørge for at tettheten kontrolleres av en sertifisert bedrift eller av en sertifisert fagperson.

Merk: Kundeservicemontører fra firmaet KAESER KOMPRESSORER får i forbindelse med fabrikkopplæringen slik opplæring og mottar etter bestått prøve et sertifikat (som må tas med). Sertifiseringsnummeret må angis i maskinheftet ved lekkasjesøk f.eks.